Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

Pers & Media

Op deze pagina vind je onze recente persberichten en rechtenvrij beeldmateriaal. Voor persgerelateerde informatie, vragen of interviewverzoeken neem je contact op met onze woordvoerders via 088-5543230 of pers@meldmisdaadanoniem.nl.

Persberichten

27 juni 2024

Overijssel signaleert drugscriminaliteit in buitengebied

Criminelen zijn actief in het buitengebied van Overijssel om drugs te produceren, dat zien mensen die er wonen of werken. Uit een rondvraag onder 1.850 Overijsselaars blijkt dat 1 op de 4 mensen (24%) wel eens is geconfronteerd met drugsproductie of dumping van drugsafval in zijn omgeving. Ruim de helft van de ondervraagden (52%) zegt concrete signalen te hebben herkend die kunnen duiden op drugscriminaliteit. De peiling is de opmaat voor een nieuwe campagne van Meld Misdaad Anoniem in opdracht van de Provincie Overijssel om de productie van synthetische drugs tegen te gaan. Drugscriminaliteit heeft impact op de leefomgeving en natuur. Dat blijkt dan ook een belangrijke motivatie om een bijdrage te leveren aan de aanpak van criminaliteit. Zo vindt ruim twee derde van de respondenten (68%) dat door drugscriminaliteit te veelschade wordt aangericht aan het milieu en 53% dat de kosten voor de overheid of een bedrijf te hoog oplopen. Ruim 600 respondenten zijn werkzaam in het buitengebied, bijvoorbeeld in de landbouw, bosbouw, bij de overheid of in de gezondheidszorg. Een veel gehoorde reactie was daarom dat drugscriminaliteit kan leiden tot onveilige werksituaties (50%) of dat pandverhuurders niet onterecht in de problemen mogen komen (48%). Voldoende signalen herkendHoewel criminelen er alles aan doen om onzichtbaar te blijven, blijkt ruim de helft van de respondenten wel eens signalen te zien rondom panden. Meer dan 600 mensen zagen activiteiten op ongebruikelijke tijden (34%), 445 respondenten zagen onbekende voertuigen zoals een witte bestelbus of vrachtwagen (24%) en 190 mensen (10%) zagen dat panden werden afgeschermd om te voorkomen dat je naar binnen kunt kijken. Hoewel bijna iedereen het belangrijk vindt om dit soort signalen te melden, is meer dan de helft (53%) ook terughoudend. De meest gehoorde drempels zijn angst en twijfel of je als melder genoeg wordt beschermd, maar er zijn ook mensen die zich bezwaard voelen om iemand vals te beschuldigen en twijfelen of er iets met de meldingen wordt gedaan. Commissaris van de Koning Andries Heidema reageert: “De resultaten uit de peiling bevestigen onze vermoedens dat veel informatie nu niet op de juiste plek terecht komt. Mensen ervaren een drempel om te melden terwijl hun informatie een waardevolle puzzelstuk kan zijn bij de opsporing van criminaliteit. Samen met regionale en lokale partners spannen we ons in om twijfels bij mensen weg te nemen. We investeren in de lange termijn om echt een vuist te kunnen maken tegen georganiseerde criminaliteit.”Bekendheid Meld Misdaad Anoniem vergrotenIn de campagne van Meld Misdaad Anoniem wordt ingezet op de drempels om te melden en de bekendheid van het meldpunt. Via een online advertentiecampagne, toolkits en bijeenkomsten worden bewoners, ondernemers en professionals in Overijssel geïnformeerd over belangrijke signalen, wordt uitgelegd hoe melders worden beschermd en gesprekken gevoerd over mogelijke melddilemma’s. Daarbij wordt intensief samengewerkt met lokale en regionale partners zoals de veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, omgevingsdiensten en het Platform Veilig Ondernemen. Ook private branches of actieve beroepsverenigingen kunnen aansluiten.Meld Misdaad AnoniemJaarlijks stuurt M. 20.000 meldingen naar de politie en andere partners waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk (geen politie). Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl

Ga naar
08 maart 2024

Recordaantal anonieme tips over gezochte personen en drugshandel

Meld Misdaad Anoniem stuurde in 2023 ruim 20.000 meldingen naar de politie en andere opsporingsinstanties, een stijging van acht procent. Het afgelopen jaar was de betrokkenheid van melders bij de opsporing hoog. Een recordaantal van bijna 1.800 meldingen werd gedaan na een oproep in een opsporingsprogramma of andere opsporingsberichten van de politie. Verder blijkt uit een analyse van de jaarcijfers dat er niet eerder zoveel werd gemeld over drugshandel op straat en vanuit woningen. Dankzij de tips werden minstens 3.120 verdachten opgespoord en 1.255 wapens van de straat gehaald.Tipgevers dachten volop mee met opsporingsonderzoeken. Het afgelopen jaar ontving M. 1.770 meldingen over personen die gezocht werden voor ernstige delicten als overvallen, geweldsdelicten, schietpartijen of brandstichting. Vaak worden daders herkend na beelden in Opsporing Verzocht of een regionaal opsporingsprogramma, maar ook online doet de politie steeds vaker een beroep op burgers. Marc Janssen: “Melders zijn een belangrijke succesfactor bij het oplossen van dit soort zaken. Het zijn delicten met een grote impact op slachtoffers en hun omgeving. De verontwaardiging is groot, omdat het mensen persoonlijk raakt. De daders zijn vaak bekenden uit de wijk of het dorp en dan biedt anoniem melden uitkomst.”Mede dankzij anonieme tips na opsporingsprogramma’s kwam de politie onder andere verdachten op het spoor van brandstichting bij een tankstation in Tilburg, een vechtpartij in een café in Asten, een steekpartij op de Leidsekade in Amsterdam en een mishandeling van twee jongens na het Bevrijdingsfestival in Assen. Verder werden drie verdachten van een serie winkeldiefstallen in Twente herkend door kijkers en speelden tips een rol bij de identificatie van een minderjarige verdachte van een woningoverval in Den Haag. Bij deze overval werden twee bejaarde zussen met een vuurwapen bedreigd en vastgebonden met tie-wraps.Fors meer tips over drugshandelRuim de helft van de 20.328 meldingen waren drugsgerelateerd. In totaal ontving M. 11.819 tips over onder andere de import van drugs via de havens, productie van synthetische drugs, hennepteelt en de handel op straat of vanuit woningen. Uit een analyse van de jaarcijfers blijkt dat vooral de tips over straathandel fors toenamen. Het meldpunt ontving hierover vorig jaar een recordaantal van 4.580 tips, een stijging van 34 procent. Ook het aantal meldingen over drugshandel vanuit woningen was met 3.829 tips ( 8%) niet eerder zo hoog.Melders bedanktDat melders een belangrijke bijdrage leveren aan de opsporing blijkt ook uit de resultaten. Uit terugkoppeling van de politie in 2023 blijkt dat mede door de tips minstens 3.120 verdachten zijn opgespoord. Verder werden er in totaal 665 vuurwapens en 590 steek- en slagwapens van straat gehaald dankzij anonieme tips.Ook het afgelopen jaar speelden M.-tips een rol bij de veroordeling van daders van ernstige delicten. Zo werd een 43-jarige man veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor grootschalige invoer en handel van harddrugs. Een anonieme tip leidde naar een container met bijna 650 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde een man in hoger beroep tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar voor de smokkel van cocaïne in reiskoffers vanuit Suriname en Curaçao naar Nederland.Een 35-jarige man kreeg 24 maanden celstraf opgelegd voor diefstal en heling van auto’s, bedrijfswagens en een boot. De meeste voertuigen waren gestolen in de omgeving van Zwolle, Kampen en Steenwijk. Twee medeverdachten kregen respectievelijk veertien en acht maanden gevangenisstraf. Verder werd een man door de rechtbank van Den Bosch veroordeeld tot vier jaar cel voor mensensmokkel. Asielzoekers werd tegen forse betaling een verblijfsstatus gegarandeerd. Een man uit Almere kreeg twintig maanden celstraf voor bezit en handel van illegale medicijnen. Zijn schuur stond boordevol zware pijnstillers, zoals bijna 600 liter oxycodon, ruim 500 ampullen met morfine en duizenden pijnstillende tabletten. 

Ga naar
08 maart 2024

Record number of anonymous reports regarding wanted persons and drug trafficking

In 2023, Report Crime Anonymously (Meld Misdaad Anoniem, M.) forwarded more than 20,000 reports to police and other investigative authorities; an increase of eight percent. Throughout the year, reporters were highly involved in the investigation process. A record number of almost 1,800 reports were made following announcements on investigative TV shows or in response to other investigative messages issued by police. In addition, annual statistics show an unprecedented number of reports regarding drug trafficking in public or from residences. As a result of these reports, at least 3,120 suspects were tracked down and 1,255 weapons confiscated.Reporters were highly involved in criminal investigations. Last year, M. received 1,770 tip-offs regarding individuals wanted for serious crimes such as robberies, violent crimes, shootings or arson. Often, perpetrators are recognised after footage is shown on Opsporing Verzocht or on other, regional investigative programs, but police are also increasingly appealing to the public through online channels.  Marc Janssen: “Reporters play a crucial role in successfully solving these types of cases. These are crimes that have a major impact on victims and their environment. People are outraged, because it affects them personally. The perpetrators are often acquaintances from their neighbourhood or village, and in those cases anonymous reporting offers a solution.”Partly thanks to anonymous tips following investigative TV-shows, police tracked down suspects in cases such as arson at a gas station in Tilburg, a brawl in a pub in Asten, a stabbing on the Leidsekade in Amsterdam and an assault on two boys following the Bevrijdingsfestival [Liberation Festival] in Assen. In addition, viewers recognised three suspects in a series of shoplifting incidents in Twente and anonymous reports played a role in identifying a juvenile suspect in a home robbery in The Hague. During this robbery, two elderly sisters were threatened with a gun and tied up with cable ties. Major increase in reports on drug traffickingMore than half of the 20,328 reports were drug-related. In total, M. received 11,819 tips regarding, among other things, the import of drugs through the sea ports, production of synthetic drugs, cannabis cultivation and drug trafficking in public or from residences. Analysis of annual statistics particularly shows a major increase in reports regarding street trading. The hotline received a record number of 4,580 reports on this topic in 2023, an increase of 34 percent. The number of reports regarding drug trafficking from residences was also higher than ever before (3,829 reports, 8%).Thank you, reportersThe crucial role that reporters play in investigations is also evident from last year’s overall results. Feedback from police in 2023 shows that more than 3,210 suspects were tracked down, partly thanks to reports. Furthermore, a total of 664 fire arms and 590 stabbing and impact weapons were confiscated thanks to anonymous reports. Last year, reports to M. once again played a role in the conviction of perpetrators of serious crimes. For example, a 43-year-old man was sentenced to ten years in prison for large-scale importation and trafficking of hard drugs. An anonymous report led to a container with almost 650 kilos of cocaine in the sea port of Rotterdam. The Amsterdam court sentenced a man on appeal to a prison term of 5.5 years for smuggling cocaine in suitcases from Suriname and Curaçao to The Netherlands.A 35-year-old man was sentenced to 24 months in prison for theft and handling of stolen cars, commercial vehicles and a boat. The majority of these vehicles were stolen in the vicinity of Zwolle, Kampen and Steenwijk. Two co-suspects were given prison sentences of fourteen and eight months respectively. Furthermore, the court in Den Bosch sentenced a man to four years in prison for human trafficking. Asylum seekers were guaranteed residential status in exchange for a substantial payment. A man from Almere was given a twenty-month prison sentence for possession and trafficking of illegal medicines. His shed was packed with heavy painkillers, including almost 600 litres of oxycodone, more than 500 ampules of morphine and thousands of painkiller tablets.  

Ga naar

Beeldmateriaal

Download onderstaande rechtenvrije foto's in hoge resolutie.
- Het beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in relatie met Meld Misdaad Anoniem.
- Duplicatie en commercieel gebruik is niet toegestaan.
- Bronvermelding: Meld Misdaad Anoniem

Persfoto meldlijn M. - 1

Persfoto meldlijn M. - 1 afbeelding

Persfoto meldlijn M. - 2

Persfoto meldlijn M. - 2 afbeelding
PrivacyKlachtenCookies