Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

Privacyverklaring

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige behandeling van zijn/haar persoonsgegevens. Meld Misdaad Anoniem (M.) verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling. Burgers hebben de mogelijkheid om gegevens te verstrekken over mogelijke strafbare feiten. M. hecht veel waarde aan de privacy van deze burgers en, daarmee nauw verbonden, de bescherming van hun persoonsgegevens. M. verwerkt alle betrokken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring informeert M. over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt.

Over M.
Stichting Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar burgers anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit. Indien de anonimiteit van de melder gewaarborgd kan worden geeft M. deze informatie door aan daartoe bevoegde instanties zoals de politie en gemeenten. Informatie over de gegevens van de melder worden niet verwerkt. M. heeft als doel een bijdrage te leveren aan het beperken en/of bestrijden van criminaliteit en daarmee het vergroten van de veiligheid in Nederland.

Begripsomschrijvingen

 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een natuurlijk persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: degene die voor de verwerking van de persoonsgegevens het doel en de middelen vaststelt.
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Melder: een persoon die informatie deelt met M.
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door M., betrekking heeft. 
 • Medewerker: een persoon, die werkzaamheden voor M. verricht krachtens een overeenkomst.
 • Verzoeker: degene (betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger) die een verzoek doet tot inzage in de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkene of om verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van diens persoonsgegevens vraagt.

Artikel 1: Verwerkingsverantwoordelijke  

 1. M. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen in de zin van artikel 6 van dit privacyreglement en stelt het doel en de middelen voor verwerking vast.
 2. Alle medewerkers van M. zijn gehouden tot geheimhouding, alsmede tot naleving van dit privacyreglement.
 3. M. draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens voor welbepaalde doelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke, rechtmatig en behoorlijk worden verwerkt.
 4. M. treft passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van de verwerking en het beheer van persoonsgegevens, teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 2: Verwerkers

M. verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens van betrokkenen en maakt daarbij gebruik van de diensten van externen, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers heeft M., waar nodig, verwerkersovereenkomsten gesloten, waarmee onder andere zaken als naleving van dit reglement, geheimhouding en het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen zijn afgesproken. 

Artikel 3: Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van betrokkenen in de zin van artikel 6 van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft géén betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de medewerkers van M.

 

 

Waarom en op grond waarvan bewaren wij persoonsgegevens? 

Artikel 4: Doeleinden voor verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

M. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van haar missie: burgers oproepen om anoniem informatie te delen over criminaliteit om zo de veiligheid in Nederland te verhogen. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 5: Grondslagen van verwerking van persoonsgegevens door M.  

De verwerking van persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de inhoud van meldingen vindt plaats op grond van de behartiging van de gerechtvaardigde maatschappelijke belangen.   

 

 

Van wie en welke persoonsgegevens bewaren wij?

Artikel 6: Betrokkenen en van hen te verwerken persoonsgegevens

M. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de in artikel 4 genoemde doeleinden: personen waarover melding wordt gedaan.

 

 

Met wie delen wij onze gegevens?

Artikel 7: Delen persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens met organisaties die een rol hebben bij de aanpak van criminaliteit waarover bij M. melding wordt gedaan. Vanzelfsprekend is deze verstrekking van persoonsgegevens gebonden aan de in artikel 4 en 5 vermelde doeleinden en grondslag en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij dient vermeld te worden dat M. niet aan waarheidsvinding doet en niet kan instaan of aansprakelijk kan worden gehouden voor onjuistheden van de ontvangen en verstrekte informatie. M. geeft telkenmale bij het verstrekken van een melding aan dat de ontvangende organisatie vanuit aanvullende informatie en eigen onderzoek tot rechtmatige bevindingen dient te komen.
 

 

Beveiliging

Artikel 8: Toegang tot persoonsgegevens en geheimhouding

 1. De verstrekte en te verwerken gegevens worden op een veilige manier bewaard en verwerkt met behulp van zowel technische als organisatorische maatregelen.  
 2. Apparatuur en systemen die gebruikt worden voor de gegevensverwerking hebben een hoog beveiligingsniveau.  
 3. Medewerkers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 4. Alle medewerkers van M. zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens die door M. zijn verwerkt. Deze geheimhouding duurt voort na beëindiging van de werkzaamheden door de medewerker van M.
 5. Alle verwerkers van M. zijn verplicht tot geheimhouding welke verplichting wordt neergelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Artikel 9: Bewaartermijnen  

 1. Tenzij de wet anders bepaalt, worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.  
 2. M. hanteert in dat kader de bewaartermijn van 24 uur. 
 

 

Rechten

Artikel 10: Recht op inzage

 1. Op basis van de door het CBP afgegeven “verklaring van rechtmatigheid” (dd. 14 juli 2005, kenmerk z2005-0074) verleent M. géén inzage in persoonsgegevens van personen waarop een melding betrekking heeft.
 2. ndien M. een verzoek tot inzage ontvangt, deelt M. binnen vier weken na ontvangst de verzoeker schriftelijk mee of het verzoek tot inzage zal worden gehonoreerd dan wel of het verzoek wordt afgewezen. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Een afwijzing dient gemotiveerd te worden.  
 3. Tegen de afwijzing kan de betrokkene een klacht indienen via servicedesk@meldmisdaadanoniem.nl of schriftelijk naar Stichting Meld Misdaad Anoniem, Postbus 200, 3870 CE, Hoevelaken.
 4. Indien het verzoek wordt toegewezen, stelt M. een overzicht in begrijpelijke vorm ter beschikking over het doel, de aard van de gegevens en eventuele ontvangers van de gegevens.  

Artikel 11: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

 1. De verzoeker, die inzage in de persoonsgegevens heeft gekregen die door M. worden verwerkt, kan M. schriftelijk verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de persoonsgegevens, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen persoonsgegevens:
  1. feitelijk onjuist zijn;
  2. voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn;
  3. anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift wordt verwerkt.
 2. Een verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen en een toelichting daarop.
 3. M. bericht de verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, M. aan het verzoek voldoet. Een (gedeeltelijke) afwijzing van het verzoek dient te worden gemotiveerd.
 4. Tegen de afwijzing kan de betrokkene een klacht indienen via servicedesk@meldmisdaadanoniem.nl of schriftelijk naar Stichting Meld Misdaad Anoniem, Postbus 200, 3870 CE, Hoevelaken.
 5. M. draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 6. Indien persoonsgegevens zijn doorgegeven aan derden, dan is M. na het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van de gegevens ook verplicht om die derden in te lichten over de doorgevoerde wijziging.
 7. Het verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient verstuurd te worden naar: Stichting Meld Misdaad Anoniem, Postbus 200, 3870 CE, Hoevelaken. Het inzageverzoek kan ook per e-mail worden ingediend via servicedesk@meldmisdaadanoniem.nl
Het verzoek bevat in ieder geval de naam, adres en telefoonnummer van betrokkene en de aan te brengen wijzigingen. Voor de verstrekking van persoonsgegevens worden geen kosten in rekening gebracht aan betrokkene.

 

 

Klachtenregeling

Artikel 12: Klachtenregeling 

 1. Een betrokkene kan een klacht indienen indien deze van mening is dat zijn/haar persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt en /of bepalingen uit dit regelement niet worden nageleefd.  
 2. Deze klacht kan schriftelijk worden ingediend op het postadres genoemd in artikel 11 of het daar genoemde e-mailadres.  
 3. De klacht bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, emailadres, telefoonnummer van klager en een omschrijving van de klacht.  
 4. M. beoordeelt binnen zes weken na ontvangst van de klacht of deze al dan niet (gedeeltelijk) gegrond is. Indien de klacht niet gegrond acht, bericht M. schriftelijk aan betrokkene met reden.

Functionaris Gegevensbescherming
Stichting Meld Misdaad Anoniem heeft een Functionaris Gegevensbescherming waarmee contact kan worden opgenomen via fg@meldmisdaadanoniem.nl

 

Contactgegevens M.  
Postbus 200
3870 CE Hoevelaken  

 

088-5543230
servicedesk@meldmisdaadanoniem.nl

PrivacyKlachtenCookies