Wildlife Crime

 

Stop illegale dierenhandel

Met illegale handel in beschermde dieren – ook wel wildlife crime genoemd – wordt veel geld verdiend. Reptielen, amfibieën, vogels of zoogdieren worden illegaal uit het wild gehaald en via een verborgen circuit verhandeld. Ook in Nederland komen ze terecht bij liefhebbers of als product in de woonkamer. Op papier lijken de dieren legaal gevangen of gefokt, maar in werkelijkheid worden de vergunningen en registraties vervalst. Ook worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden vervoerd en overleeft een groot deel het transport niet.

Meld illegale handel anoniem
Vermoed jij dat beschermde wilde dieren of planten illegaal naar Nederland zijn gekomen?
Meld dit dan anoniem.

Herken jij de signalen?
Dieren of planten:

 • worden onder een andere naam aangeboden;
 • komenuit een land met een exportverbod;
 • lijken gefokt of gekweekt, terwijl dit vrijwel onmogelijk is;
 • zijn ‘ineens’ volop verkrijgbaar voor een opvallend lage prijs;
 • hebben een onduidelijke herkomst;
 • worden via verborgen kanalen verkocht.

Wat kun je melden?

 • om welke dieren of planten gaat het?
 • waar komen ze vandaan?
 • hoe kwamen ze naar Nederland?
 • gegevens van betrokken handelaren
 • waar worden de dieren of planten verkocht en aan wie?
 • websites waar de dieren of planten worden aangeboden
 • fraude met registraties, importvergunningen of overdrachtsverklaringen

Melden helpt
M. stuurt je melding over illegale dierenhandel naar de politie en NVWA.
Via Meld Misdaad Anoniem worden dagelijks zaken opgelost. 

#wildlifecrime

Nederlandse dierenhandel kan helpen in de strijd tegen wildlife crime

Start campagne Meld Misdaad Anoniem
Het gebeurt niet alleen ver weg. Ook in Nederland wordt illegaal gehandeld in beschermde wilde dieren en planten, ook wel wildlife crime genoemd. Vermoedelijk komen bijvoorbeeld reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal via een verborgen circuit terecht bij liefhebbers of als product in de woonkamer. Op papier lijken ze legaal gevangen of gefokt, maar in werkelijkheid worden de vergunningen, certificaten en registraties vervalst. Ook worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden vervoerd en overleeft een groot deel het transport niet.

Mensen binnen de dierenhandel weten vermoedelijk soms meer van dit soort illegale praktijken. Ze horen of zien waar illegale dieren worden aangeboden of onder welke naam. Mensen vermoeden dat ‘gefokte’ dieren eigenlijk uit het wild komen. Of het valt hen op dat dieren ‘ineens’ volop verkrijgbaar zijn voor een opvallend lage prijs. Om te zorgen dat mensen dit soort signalen gaan delen, start een campagne via Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.).

Acties tegen illegale handel
De campagne is een samenwerkingsverband tussen Meld Misdaad Anoniem, de politie, NVWA en het Openbaar Ministerie, die zich actief inzetten tegen wildlife crime. Rob de Rijck, landelijk officier van justitie Milieu, “Meldingen van getuigen zijn onmisbaar om misstanden te kunnen opsporen. We snappen echter dat de handel actief is in een klein circuit en dat mensen die missstanden signaleren daarom liever anoniem blijven. M. is voor hen een veilig vangnet. Mensen kunnen hiermee er echt aan bijdragen dat de natuur niet onherstelbaar wordt aangetast.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financiert de campagne. Het initiatief wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds, dat al jaren aandacht vraagt voor wildlife crime.

Getuigen onder dierenliefhebbers
Met illegale dierenhandel wordt veel geld verdiend. De campagne maakt mensen bewust van de ernstige gevolgen van wildlife crime en spoort hen aan om anoniem te melden via 0800-7000 of online. Het is belangrijk dat mensen de signalen herkennen en delen. Dierenliefhebbers en -handelaren worden via een online campagne, brancheverenigingen en vakbeurzen hierover geïnformeerd.

Melden helpt
Politie en NVWA maken regelmatig gebruik van meldingen vanuit het publiek om illegale handel op te sporen. Zo deed de politie in februari van dit jaar een oproep aan het publiek in een uitzending van Opsporing Verzocht. Het ging om de zoektocht naar schedels van hertzwijnen en zagen van de bedreigde zaagvis, beide zeer zeldzame diersoorten. De uitzending leverde ruim 60 tips op.

Noot voor de redactie:
Campagnefilm en pagina: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/wildlifecrime
#wildlifecrime

Stop the illegal trade of animals

Substantial sums of money are generated by the illegal trade in protected animals – also known as wildlife crime. Reptiles, amphibians, birds or mammals are illegally taken from the wild and traded through an underground circuit. They also end up in the Netherlands with animal lovers or as a wildlife product in the living room. On paper the animals seem to have been caught or bred legally, but in reality the permits/licences and registrations are forged. Moreover, the animals are often transported under very poor conditions and a large proportion of the animals do not survive the transportation.

Report illegal trade anonymously
Do you suspect that protected wild animals or plants have been illegally brought into the Netherlands?
Make an anonymous report.

How do you spot the signs?
Animals or plants:

 • are offered for sale under a different name;
 • come from a country from which exports are banned;
 • seem to have been bred or grown, while this is virtually impossible;
 • are “suddenly” available in abundance for an unusually low price;
 • are of uncertain origin;
 • are sold through underground channels.

What should you report?

 • the species of animals or plants concerned;
 • where they come from;
 • how they were transported to the Netherlands;
 • details of the traders concerned;
 • where the animals or plants are sold and to whom;
 • websites on which the animals or plants are offered for sale;
 • fraudulent registrations, import permits/licences or transfer declarations.

Making a report helps
M. forwards your report of illegal animal trade to the police and the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA).
Cases are being solved on a daily basis via M.

#wildlifecrime